UBBO ENNINGA


Eïoua. 1987/90, Eisen, 212x114x54 cm < 14/25 >